เกี่ยวกับเรา

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม(บพค.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เป็นหน่วยงานขับเคลื่อน ส่งเสริม สานพลัง ระบบทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ในการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงและงานวิจัยขั้นแนวหน้า เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทยสู่อาเซียน

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง

ผู้อำนวยการ บพค.

ต่อไปในอนาคต โค้ดดิ้งที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์จะเป็นเหมือนภาษาที่ 3 เหมือนกับภาษาอังกฤษที่สามารถใช้สื่อสารกันได้ทั่วโลกและอยู่ในทุก ๆ สิ่ง การเรียนโค้ดดิ้งจะพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ เพื่อทำให้เกิดการปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างดี การสนับสนุนให้เยาวชนมีองค์ความรู้เหล่านี้ จะเป็นการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและพัฒนาประเทศจากผู้ใช้งานกลายเป็นประเทศผู้ผลิตได้ นอกจากนี้การร่วมมือกันในการพัฒนาเยาวชน จากหลากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จะทำให้การพัฒนากำลังคนศักยภาพสูงของเรา ไปได้ไว ไปได้ไกลมากขึ้นค่ะ

วิสัยทัศน์

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง

ผู้อำนวยการ บพค.

“ต่อไปในอนาคต โค้ดดิ้งที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์จะเป็นเหมือนภาษาที่ 3 เหมือนกับภาษาอังกฤษที่สามารถใช้สื่อสารกันได้ทั่วโลกและอยู่ในทุก ๆ สิ่ง การเรียนโค้ดดิ้งจะพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ เพื่อทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี การสนับสนุนให้เยาวชนมีองค์ความรู้เหล่านี้ จะเป็นการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและพัฒนาประเทศจากผู้ใช้งานกลายเป็นประเทศผู้ผลิตได้ นอกจากนี้การร่วมมือกันในการพัฒนาเยาวชน จากหลากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จะทำให้การพัฒนากำลังคนศักยภาพสูงของเรา ไปได้ไว ไปได้ไกลมากขึ้นค่ะ”

คอร์ส

หลักสูตรในโครงการ

หลักสูตรคุณภาพจากโครงการ ภาคอีสาน

โครงการวิจัยโมเดลระบบนิเวศการเรียนรู้ที่บูรณาการ Coding & AI สำหรับเยาวชน โดย E-SAN Thailand (PMU-B) Coding & AI Academy และ Let’s code Thailand เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ได้พัฒนาความรู้ และทักษะระดับสูงผ่านหลักสูตรด้าน Coding และปัญญาประดิษฐ์

หลักสูตรคุณภาพจากโครงการ ภาคเหนือ

บทเรียนสะเต็มโค้ดดิ้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพื่อบ่มเพาะสมรรถนะทางสะเต็มและโค้ดดิ้ง ด้วยการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับมหาชน เพื่อเป็นพื้นฐานก่อนเข้าร่วมค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐาน ประกอบด้วยโครงการ

หลักสูตรคุณภาพจากโครงการ SMART Farm

โครงการพัฒนาทักษะด้านสะเต็มและโค้ดดิ้ง(STEM and Coding Skills) แก่เยาวชนในชนบทเพื่อก้าวสู่ “ยุวเกษตรกรอัจฉริยะ” ในอุตสาหกรรมเกษตรแม่นยำ

หลักสูตรคุณภาพจากโครงการ Neuroscience

สำหรับผู้ที่อยากไขความลับของเต้าหู้ก้อนเล็ก ๆ โครงการ Brain Code 101 สามารถคลายความสงสัยให้คุณได้ โครงการนี้เป็นโครงการที่ตั้งใจสร้างพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์ ประสาทศาสตร์ กระบวนการด้านข้อมูล การเขียนโปรแกรม และเทคโนโลยี ผ่านคอร์สออนไลน์ การลงมือปฏิบัติจริง

หลักสูตรคุณภาพจากโครงการ Robotics

โครงการนี้ช่วยให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ด้าน Robotics, AI และ Coding ที่สามารถนำไปใช้งานแก้โจทย์จริงได้

โครงการ

ข้อมูลโครงการ

Neuroscience

สำหรับผู้ที่อยากไขความลับของเต้าหู้ก้อนเล็ก ๆ โครงการ Brain Code 101 สามารถคลายความสงสัยให้คุณได้ โครงการนี้เป็นโครงการที่ตั้งใจสร้างพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์ ประสาทศาสตร์ กระบวนการด้านข้อมูล การเขียนโปรแกรม และเทคโนโลยี ผ่านคอร์สออนไลน์ การลงมือปฏิบัติจริง และโอกาสการนำความรู้ไปใช้แก้ไขโจทย์จากผู้ประกอบการ ประกอบด้วยโครงการ
โครงการย่อย 1 – โครงการพัฒนาเนื้อหาประสาทวิทยาศาสตร์คณนาและการประเมิน เพื่อเป็นรากฐานความรู้ประกอบการเรียนการสอน การเขียนโปรแกรมสำหรับความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและสัญญาณสมอง ผ่านการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์
โครงการย่อย 2 – โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอน ชุดโปรแกรมสำหรับความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและสัญญาณสมอง ผ่านการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์
โครงการย่อย 3 – โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันและเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนโปรแกรมในเยาวชนและบุคคลากรจากสหสาขา ผ่านประสบการณ์จริงในการรังสรรค์นวัตกรรมด้านประสาทวิทยาการคำนวณเพื่อตอบโจทย์วิจัยและอุตสาหกรรม และ สร้างกลไกการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน
โครงการย่อย 4 – โครงการ AI Builders: พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และแก้โจทย์ด้วยทักษะการเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล สำหรับนักเรียนมัธยมต้น-ปลาย

ข้อมูลเพิ่มเติม: “Brain Code 101”, “AI Builders”

ทีมนักวิจัย

ผู้เชี่ยวชาญแต่ละโครงการ

โครงการ NeuroSc

ดร.ณัฐธิดา รุ่งรัศมีทวีมานะ
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ NeuroSci

โครงการ NeuroSc

ดร.ดวงหทัย วิวัฒน์รัตน์
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ NeuroSci

โครงการ NeuroSc

ดร.ธิปรัชต์ โชติบุตร
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ NeuroSci

โครงการ NeuroSc

ดร.นพ.ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ NeuroSci

โครงการ NeuroSc

ดร.ลลิตตา สุริยาอรุณโรจน์
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ NeuroSci

โครงการ NeuroSc

ดร.สิทธิประภา อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ NeuroSci

โครงการ NeuroSc

ดร.สิระ ศรีสวัสดิ์
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ NeuroSci

โครงการ NeuroSc

ดร.สุภสิรี จันทวรินทร์
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ NeuroSci

โครงการ NeuroSc

ดร.กานดา เลิศลดาลักษณ์
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ NeuroSci

โครงการ NeuroSc

ดร.ฐิตาภรณ์ ฉายศิลป์รุ่งเรือง
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ NeuroSci

โครงการ NeuroSc

ดร.ฐิติพัทธ อัชชะกุลวิสุทธิ์
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ NeuroSci

โครงการ NeuroSc

ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ NeuroSci

โครงการ NeuroSc

ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ NeuroSci

โครงการ NeuroSc

ดร.อิทธิ ฉัตรนันทเวช
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ NeuroSci

โครงการ NeuroSc

นพ.เสฎฐพงศ์ ชูนามชัย
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ NeuroSci

โครงการ NeuroSc

ผศ.(พิเศษ)พญ.อันทิพา โชคสุวัฒนสกุล
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ NeuroSci

โครงการ NeuroSc

ผศ.ดร.เก็จแก้ว ธเนศวร
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ NeuroSci

โครงการ NeuroSc

ผศ.ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ NeuroSci

โครงการ NeuroSc

ผศ.นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ NeuroSci

โครงการ NeuroSc

รศ.ดร.สรณะ นุชอนงค์
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ NeuroSci

โครงการ NeuroSc

ชารินทร์ พลภาณุมาศ
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ NeuroSci

โครงการ NeuroSc

อ.ดร.เอกพล ช่วงสุวนิช
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ NeuroSci

โครงการ NeuroSc

ดร. ภาคภูมิ บวบทอง
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ NeuroSci

0 k+
เป้าหมายจำนวนคนเข้าเรียน
0 +
จำนวนหลักสูตรที่สอน
1 0 +
จำนวนผู้สอน
0 +
จำนวนใบเกียรติบัตร
  • All
  • Branding
  • Development
  • Illustration
  • UI/UX
  • Web Design

Agency Website Design

This is one of the projects we have worked on side with elegant

E-Commerce Mobile App

This is one of the projects we have worked on side with elegant

Exercise Landing page

This is one of the projects we have worked on side with elegant

News & Events

Check Out Blog Posts

Have a project idea?

Are you interested to work with us? Let’s do something great!

สนับสนุนโดย

18
TSRI_Logo_300x363
17
faviconpmu

หน่วยงานภาครัฐและภาควิชาการ

tistr-logo-st
nsm
2_nstda_202010
logo-nectec-202010-1536x632
cu
MU
1_HRHfoundation_update2016-01-903x1024
logo_FIBO_resized
Master Logo_KMUTNB_ENG-01
KMUTT_CI_Semi_Logo_normal-full
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Chiang_Mai_University_Logo
finallogo_lifelong01@4x

เครือข่าย/สถาบันต่างประเทศ

Sandiego
ucl_2

ภาคเอกชน

logo-thai-programmer
2 (1)
8
5
20

พัฒนาแพลตฟอร์มโดย

powerclass-logo (1)